מדניות פרטיות

כללי

 1. מדיניות הפרטיות באתר thewya.co.il (להלן -"האתר" ו- "The way", בהתאמה).
 2. מטרת מדיניות פרטיות היא להבהיר ולהסביר את מדיניות הפרטיות בדבר השימוש באתר ואת השימושים במידע שנמסר ל The way על ידי משתמשי האתר, או שנאסף על ידי The way במסגרת השימוש באתר.
 3. השימוש באתר מותנה בהסכמתך למדיניות זו ולתנאי השימוש. בעצם השימוש והצפייה באתר ו/או העברת פרטים במסגרתו מאשר המשתמש כי קרא את תנאים אלה והוא מסכים לאמור בהם.
 4. The way רשאית, לפי שיקול דעתה, לשנות מעת לעת את הוראות מסמך זה ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומם או בנוסף להם להסדרת תנאי השימוש באתר. המשתמש מתבקש לפנות לעמוד זה מעת לעת כדי לקרוא את תנאיו המעודכנים.
 5. האמור במסמך זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים ולגברים כאחד. כמו כן, כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין ולהיפך.
  איסוף מידע:
 6. The way עשויה לאסוף ולשמור כל מידע אודות גולשי ומשתמשי האתר שהועבר על ידם או שנאסף על ידה כתוצאה ו/או בקשר עם שימושם באתר. מידע זה מורכב משני סוגים:
  א. "מידע אקטיבי" – מידע (כגון: שם, כתובת, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, דוא"ל, טלפון וכו') הנמסר על ידי המשתמש לצרכים שונים כגון רכישה באמצעות האתר או רישום לצפייה בתוכן.
  ב. "מידע פאסיבי" – מידע הנאסף מבלי שנמסר באופן אקטיבי על ידי המשתמשים (כגון: סוג הדפדפן בו משתמש הגולש באתר, כתובת IP של הגולש, אתרים ותכנים מועדפים על הגולש ועוד). לעניין זה מובהר כי האתר עשוי לכלול ו/או לעשות שימוש בתוכנות ו/או טכנולוגיות זיהוי ו/או מעקב למיניהן כגון קוקיות ("Cookies"). תוכנות ויישומים אלה מאפשרים איסוף מידע על הגולשים וזאת בין היתר לצורך תפעול תקין של האתר, התאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמש, שיפור השירות למשתמשים, שיפור מוצרי החברה, אימות פרטים שהועברו באמצעות האתר, אבטחת מידע וכיו"ב.
  לעתים הפעלת תוכנות ויישומים אלו מותנית באישור המשתמש אולם מובהר כי לא בכל המקרים מתבקש אישור כאמור. יצוין כי המשתמש יכול לחסום את השימוש בתוכנות הנ"ל (או למחוק אותן מהדיסק הקשיח של מחשב המשתמש, במידה ונשמרו שם) באמצעות דפדפן האינטרנט שלו, אולם The way אינה אחראית ו/או שולטת על האמור ועל משתמש המעוניין לעשות כן לבדוק אפשרות זו בהתאם לדפדפן בו הוא משתמש. מכל מקום, יש לזכור כי מחיקת הקוקיות או הפסקת קבלתן עלולות למנוע או להגביל את הגישה לאתר ו/או חלקים ממנו.
 7. The way רשאית לאסוף ולשמור כל מידע כאמור לעיל (הן אקטיבי והן פאסיבי) בכל אופן ודרך ולכל תקופה שתבחר. מובהר כי היא עשויה לאסוף הן מידע אישי של משתמשים והן מידע שאינו מזוהה, בין היתר לצורך שיפור האתר, מוצרי החברה, השירותים הניתנים על ידה וכיו"ב. בנוסף מובהר כי The way רשאית לכלול את המידע שנאסף כאמור במאגר המידע שברשותה.
 8. יודגש כי מסירת מידע תלויה בהסכמת וברצון המשתמש ולא חלה עליו כל חובה (חוקית או אחרת) למסירת מידע מטעמו. המשתמש רשאי, שלא למלא את השדות המיועדים למידע אולם, קיימים פרטים שמסירתם הינה תנאי לצפייה ולשימור בתוכן האתר.
  שליחת עדכונים ומידע פרסומי
 9. הזנת מידע לאתר על ידי המשתמש, מאשר ל The way להשתמש במידע כאמור ולשמור אותו במאגר המידע המנוהל על ידה. כמו כן The way תהיה רשאית להשתמש במידע לצורך דיוור ישיר של פרסומים ועדכונים באמצעות דואר, טלפון, דואר אלקטרוני, רשתות חברתיות, וואטסאפ, ,SMS מערכת חיוג אוטומטית ועוד.
  מבלי שהשימוש ייחשב כפגיעה בפרטיות המשתמש ולא יזכה את המשתמש בכל סעד ו/או פיצוי ו/או תמורה כלשהם.
 10. המשתמש רשאי לבטל הסכמתו זו בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב על כך באמצעות פניה דרך עמוד צור קשר שבאתר. מובהר כי כל עוד לא התקבלה בקשה להסרה מהמאגר ו/או הדיוור כאמור
  The way תהא רשאית לעשות שימוש בפרטים שנאספו.
  העברת מידע לצדדים שלישיים:
 11. המידע שנמסר ל The way על ידי המשתמש ו/או נאסף במסגרת ו/או כתוצאה מהשימוש באתר יישמר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ותקנותיו ולכל דין. המידע לא יועבר לצדדים שלישיים מלבד שותפים עסקיים ו/או גופים המספקים ל The way שירותים.
  אבטחת מידע:
 12. באתר זה מיושמים מערכות ונהלים לאבטחת המידע במטרה לצמצם חדירה לא רצויה אליו. עם זאת מובהר כי הפעולות לאבטחת המידע אינן מספקות הגנה מלאה. לפיכך, על המשתמש באתר לנקוט בזהירות במסירת מידע דרך רשת האינטרנט, עליו לשקול את התועלות והסיכונים הכרוכים בהעברת המידע כאמור.
  אתרים של צדדים שלישיים:
 13. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים המופעלים בידי צדדים שלישיים על המשתמש לשים לב כי לא חלה על האתרים הודעת מדיניות פרטיות זו ולברר את המדיניות הננקטת על ידם בעניין.
  גולשים שהינם מתחת לגיל 18:
 14. האתר אינו אוסף פרטים של קטינים, ולא משתמש במודע במידע אישי שלהם באתר. אם נודע למשתמש כי קרובו הקטין מסר מידע באמצעות האתר הוא מוזמן לפנות אלינו לצורך מחיקת מידע זה.
  הדין החל וסמכות שיפוט:
 15. הדין החל על ובקשר למדיניות פרטיות זו והשימוש באתר הינו הדין הישראלי בלבד בין אם השימוש נעשה בישראל ובין בחו"ל. סמכות השיפוט הבלעדית מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו.